KONSULTACJE TELEFONICZNE

Jakie choroby diagnozujemy i leczymy w Poradni Specjalistycznej GEROMED Kraków

Neurolog

Nasz zespół zajmuje się leczeniem pacjentów z chorobami neurologicznymi, takimi jak:

 • choroby otępienne (choroba Alzheimera, zwyrodnienie czołowo-skroniowe w tym choroba Picka, otępienie semantyczne, postępująca afazja bez fluencji mowy, otępienie korowo-podstawne),
 • choroba Parkinsona (w tym prowadzenie chorych po zabiegu głębokiej stymulacji mózgu deep brain stimulation – DBS ), choroba rozsianych ciał Lewyego,
 • choroba Huntingtona,
 • ataksja rdzeniowo-móżdżkowa,
 • stwardnienie boczne zanikowe,
 • polineuropatie,
 • miastenia,
 • stan po udarze mózgu,
 • ból glowy, migrena,
 • choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa,
 • oraz pacjentów dotkniętych innymi, rzadkimi chorobami układu nerwowego.

Poradnia zapewnia fachową pomoc psychologiczną, psychiatryczną i neurologiczną w leczeniu powikłań chorób mózgu jakimi są zaburzenia zachowania.
Realizujemy wizyty domowe z różnych specjalizacji dla tych pacjentów, którzy sami nie są zdolni przyjechać do naszej poradni.

Więcej informacji:
Choroba Alzheimera i inne otępienia, choroba Parkinsona i inne parkinsonizmy
Choroby nerwowo-mięśniowe
Poradnia zaburzeń pamięci

Leczenie zaburzeń pamięci

Poradnia zaburzeń pamięci specjalizuje się w diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji zaburzeń pamięci w przebiegu takich chorób i stanów jak: choroba Alzheimera, udar, choroba Parkinsona, choroba Huntingtona, uraz głowy, stan po operacji mózgu i innych prowadzących do zaburzeń pamięci lub innych funkcji poznawczych.

Jeśli zaczynacie obserwować u swojego bliskiego (Mamy, Taty), lub podopiecznego wyraźne pogarszanie się pamięci, podwyższony poziom drażliwości – bądź inne niepokojące zachowania, przyczyną mogą być (często związane z wiekiem) zmiany otępienne w mózgu. Potocznie mówi się, że to otępienie bądź demencja starcza. Z lekarskiego punktu widzenia to jednak dość szeroki katalog chorób – aby skutecznie pomóc choremu i jego najbliższym, potrzebna jest precyzyjna diagnoza.
Neurolodzy z Poradni Specjalistycznej GEROMED zajmują się diagnozowaniem chorób otępiennych (mających początek w mózgu), w tym: chorób zwyrodnieniowych mózgu (takich jak choroba Alzheimera i choroba Parkinsona) oraz następstw chorób naczyniowych, głównie po udarze mózgu. Poprawna diagnoza jest kluczowa i wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczenia, gdyż poszczególne jednostki chorobowe często mają podobne objawy. Po rozpoznaniu choroby oferujemy leczenie i rehabilitację: pamięci, mowy (logopeda) i innych funkcji poznawczych. Odpowiednia terapia po pierwsze spowalnia postęp choroby, a po drugie pozwala choremu na znacznie lepsze codzienne funkcjonowanie: większą samodzielność, lepsze zapamiętywanie, poprawia nastrój i relacje z rodziną.

Więcej informacji:
Leczenie zaburzeń pamięci

Geriatra

Po 65. roku życia warto umówić się do lekarza-geriatry, który zajmuje się rozpoznawaniem i leczniem chorób występujących u osób starszych. Takie osoby często cierpią na wiele różnych schorzeń, leczonych przez różnych specjalistów. Geriatra, który ma wiedzę z wielu specjalności (choroby wewnętrzne, psychiatria, neurologia, kardiologia, diabetologia, ortopedia, laryngologia, okulistyka) spojrzy całościowo na pacjenta i jego leczenie, zoptymalizuje ilość i dawki zażywanych leków oraz sprawdzi, czy nie wchodzą one ze sobą we wzajemne działania.

Więcej informacji:
Geriatra

Psycholog, psychiatra, psychoterapeuta

Osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej (śmierć osoby bliskiej, rozstanie, rozwód, utrata pracy, mobbing), osoby u których przez dłuższy czas utrzymuje się obniżony nastrój, niepokój, lęk, zamartwianie się – powinny zgłosić się do psychologa.

Psycholog zajmuje się stawianiem diagnozy psychologicznej (m.in. zaburzeń depresyjnych, lękowych, adaptacyjnych czy zaburzeń osobowości) jak również udzielaniem wsparcia oraz profesjonalnej pomocy w uporaniu się z sytuacjami trudnymi, które w danym momencie przerastają nasze możliwości radzenia sobie. Psycholog dokona diagnozy naszej kondycji psychicznej, w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie udzieli porady i wsparcia w trudnych sytuacjach. Ustali też czy trudności których doświadczamy wymagają leczenia psychiatrycznego lub psychoterapii, czy może ich charakter i nasilenie nie wymagają dalszych interwencji.

Psychiatra to lekarz specjalizujący się w leczeniu zaburzeń psychicznych. W odróżnieniu od psychologa i psychoterapeuty może przepisywać leki. W większości chorób psychicznych terapia jest najbardziej skuteczna, jeżeli połączy się leczenie psychiatryczne z psychoterapią.

Psychoterapeuta to odrębny od psychologa i psychiatry zawód, wykonywany przez osoby które ukończyły lub są w trakcie kilkuletniego specjalistycznego szkolenia psychoterapeutycznego. Psychoterapeutą może oczywiście zostać psycholog, ale również lekarz, pracownik socjalny, pedagog i inne osoby z wykształceniem w naukach społecznych i humanistycznych. Do kompetencji psychoterapeuty należy prowadzenie psychoterapii, a metody którymi się posługuje zależą od wybranego nurtu, w którym osoba została wyszkolona.

Więcej informacji:
Psycholog – psychiatra – psychoterapeuta

Diagnoza inteligencji przy użyciu testu Stanford Binet

Diagnoza inteligencji przy użyciu testu Stanford Binet składa się z dwóch etapów:

 1. Konsultacja psychologiczna (60 minut): Podczas tej konsultacji psycholog przeprowadza pogłębiony wywiad z rodzicami, mający na celu zebranie informacji na temat rozwoju dziecka, ewentualnych niepokojących objawów oraz jego mocnych stron. Rodzice powinni przygotować się do wizyty, dostarczając następujące dokumenty i informacje:
 • Książeczkę zdrowia do wglądu.
 • Kserokopię aktualnych wyników badań zdrowia dziecka, wcześniejszych wyników badań EEG, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, badania słuchu, wypisów ze szpitala (jeśli dziecko było hospitalizowane), oraz inne dostępne wyniki badań medycznych.
 • Dokumentację z wcześniejszych badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych itp.
 • Aktualną opinię z placówki, w której dziecko przebywa (żłobek, przedszkole, szkoła).
 • Nagrania niepokojących zachowań dziecka.
 1. Przeprowadzenie testu inteligencji (90 minut): Podczas tego etapu przeprowadzany jest test inteligencji Stanford Binet, a następnie sporządzana jest opinia wraz z zaleceniami. Istnieje także możliwość kolejnej konsultacji psychologicznej, w której omawiane są wyniki testu i planowane są możliwe działania stymulacyjne mające na celu redukcję trudności lub ich kompensację.

Spotkania psychologiczne koncentrują się na stymulacji rozwoju poznawczego, społecznego, emocjonalno-motywacyjnego oraz na wykorzystaniu mocnych stron dziecka. Terapeuta dba o poprawny proces rozwoju dziecka, w tym jego emocje, motywację, wartości, postawy (również społeczne), a także pomaga w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami (np. rozwód, śmierć, choroba). Terapia psychologiczna korzysta z różnych metod i technik dostosowanych do indywidualnych potrzeb dziecka, obejmujących rozmowy psychologiczne, ćwiczenia koncentracji uwagi, trening zachowań społecznych (odgrywanie scenek), relaksację, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz aktywność własną. Dzięki terapii psychologicznej dziecko podejmuje działania z własnej woli, czerpie satysfakcję z pracy, rozwija się i kompensuje deficyty, akceptuje siebie oraz poprawia funkcje poznawcze, takie jak pamięć, uwaga i spostrzeganie. Terapia jest prowadzona na zasadzie regularnych spotkań trwających 50 minut, które odbywają się pod opieką tego samego terapeuty i częstotliwość ich odbywania zależy od potrzeb dziecka. Cykl terapeutyczny rozpoczyna się od konsultacji wstępnej z rodzicami, w trakcie której psycholog dokonuje diagnozy trudności i ustala cele terapii. Czas trwania terapii jest dostosowany do indywidualnych potrzeb dziecka.

Specjalnie zachęcamy do skorzystania z naszych usług dzieci, które:

 • Posiadają zdiagnozowane zaburzenia neurorozwojowe lub/i niepełnosprawność intelektualną.
 • Przebywają w stanach chorobowych przewlekłych, które wpływają na ich samopoczucie psychiczne.
 • Doświadczają nadmiernego lęku lub strachu.
 • Napotykają na trudności w nauce.

Wizytę w naszej poradni można umówić wyłącznie telefonicznie. Pierwsza wizyta to konsultacja specjalistyczna, na którą warto przynieść dostępną dokumentację medyczną i psychologiczną, taką jak książeczka zdrowia czy wcześniejsze dokumenty. Jeśli szkoła, przedszkole lub inna instytucja kieruje rodziców do naszej poradni, warto również poprosić o napisanie informacji dotyczących problemu. Ta dokumentacja jest niezwykle pomocna w procesie diagnozy i planowaniu terapii. Jeśli rodzic nie jest pewien, do jakiego specjalisty powinien się udać, pierwsza wizyta może być konsultacją psychologiczną.

Kolejne wizyty są ustalane w porozumieniu z rodzicami i wynikają z wyników wstępnej diagnozy przeprowadzonej podczas konsultacji psychologicznej. Wizyta u psychologa może także odbywać się doraźnie, jeśli pozwala to na rozwiązanie problemu. Prosimy o odwoływanie wizyt telefonicznie lub za pomocą wiadomości SMS z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem. Przypominamy również, że spóźnienie na wizytę nie skróci czasu przeznaczonego na nią.

Logopeda

Logopeda to specjalista który zajmuje się terapią mowy. Zdolność mówienia/rozumienia mowy może zostać zaburzona przez choroby: udar, zespół otępienny, uraz głowy. Terapia logopedyczna ma na celu przywrócenie utraconych zdolności językowych lub zapobieganie ich pogarszaniu się np. w różnych chorobach mózgu.

Więcej informacji:
Logopeda

L

L.